FORTUNA

Android aplikace

Online podpora! Začni chatovat
Máte zprávu! Začni chatovat

Podmínky a pravidla Fortuna:Sportovních kvízů

PRAVIDLA SOUTĚŽE „FORTUNA:SPORTOVNÍ KVÍZ“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „FORTUNA:SPORTOVNÍ KVÍZ“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 20.08.2020 do 31.12.2022 a je rozdělena do několika dílčích kol, přičemž jednotlivá dílčí kola se konají zpravidla každé pondělí a čtvrtek v období konání soutěže, vždy od 19:35:00 hod. (dále jen „soutěžní kolo“). O konání soutěžního kola bude Fortuna informovat na webových stránkách ifortuna.cz v sekci „Kvíz“.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Pro registraci do soutěžního kola může být zvolena libovolná přezdívka. E-mailová adresa však musí být shodná s e-mailovou adresou, kterou má soutěžící registrovanou u Fortuny v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, nebo kterou Fortuně sdělí v souvislosti s novou registrací, kterou provede v případě výhry v souladu s podmínkami stanovenými v těchto pravidlech; v opačném případě nevzniká soutěžícímu nárok na výhru, a to i přesto, že jinak budou splněny ostatní podmínky stanovené v těchto pravidlech.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

V den konání příslušného soutěžního kola bude na internetových stránkách ifortuna.cz, v sekci „Kvíz“, v době od 19:30:00 hodin do 19:34:59 hod. zpřístupněna tzv. „čekací místnost“, do které se soutěžící dostane po vyplnění své přezdívky, kterou si zvolil pro účely účasti v příslušném soutěžním kole a stiskne tlačítko „Připojit se“, čímž se přihlásí do příslušného soutěžního kola. V případě, že se soutěží nepřipojí ke kvízu příslušného soutěžního kola v době zpřístupnění čekací místnosti, nebude mu účast na kvízu příslušného soutěžní kola umožněna, a to i přesto, že provedl registraci.

Kvíz začíná vždy v den konání příslušného soutěžního kola v 19:35:00 hod. a bude zpřístupněn pouze soutěžícím, kteří se do příslušného soutěžního kola zaregistrovali a ke kvízu se připojili. Každý kvíz obsahuje osm (8) vědomostních otázek, které se týkají dané sportovní tématiky, nebo dvanáct (12) vědomostních otázek, které se týkají všeobecné sportovní tématiky, přičemž na zodpovězení každé otázky je předem stanovená doba deset (10) vteřin. V souvislosti s účastí v kvízu získává soutěžící body, a to tak, že se započítává každá správná odpověď a v případě správné odpovědi hráč získává také body za rychlost správné odpovědi tak, že čím rychlejší správná odpověď bude, tím více bodů soutěžící získá, maximálně vždy však 500 bodů za rychlost za jednu správnou odpověď.

Výhercem každého dílčího soutěžního kola se stává třicet (30) soutěžících, kteří v rámci příslušného soutěžního kola získali nejvyšší počet správných odpovědí. V případě rovnosti dosažených správných odpovědí se za výherce považuje ten soutěžící, který získal nejvíce bodů za rychlost. V případě rovnosti dosažených bodů se za výherce považuje ten soutěžící, který získá vyšší počet bodů v souvislosti s odpovědí na poslední otázku v rámci daného kvízu. V případě rovnosti i tohoto parametru bude rozhodnuto slosováním.

Výherci každého dílčího soutěžního kola obdrží následující nabídku:

Pořadí Nabídka
1. Bonus v hodnotě 2.000 Kč
2. Bonus v hodnotě 1.500 Kč
3. Bonus v hodnotě 1.000 Kč
4. – 10. Bonus v hodnotě 500 Kč
11. – 20. Bonus v hodnotě 200 Kč
21. – 30. 25 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

Každý soutěžící, který se zúčastní příslušného soutěžního kola a nebude mezi prvními třiceti (30) výherci, bude automaticky zařazen do slosování, ve kterém bude vylosováno deset (10) soutěžících, kdy každý takto vylosovaný soutěžící získá nabídku na deset (10) volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA. Dále budou soutěžící, kteří se neumístili mezi prvními třiceti (30) výherci, zařazeni do slosování o stírací los Milionová FORTUNA:LIGA, ve kterém bude vylosování deset (10) soutěžících. Slosování o výhry dle tohoto odstavce proběhne nejpozději následující pracovní den po ukončení příslušného kvízu. Soutěžící mohou být vylosováni pouze jednou (1) za příslušné herní kolo.

Výhercům nabídky na využití bonusu a volných zatočení (včetně volných zatočení získaných v rámci slosování) bude nabídka na využití bonusu a/nebo volných zatočení zpřístupněna v kontě soutěžícího, které mu Fortuna zřídila v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách (dále jen „konto“), které je dostupné pro přihlášení na webových stránkách ifortuna.cz, a to:

(i) nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžního kola, ověření nároku na výhru a splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech, a to za předpokladu, že takový výherce byl plně registrován u Fortuny ke dni ukončení příslušného kvízu;

(ii) nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžního kola, ověření nároku na výhru a splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech, a to za předpokladu, že takový výherce nebyl plně registrován u Fortuny ke dni ukončení příslušného kvízu, avšak registraci plně dokončil nejpozději do tří (3) dnů po ukončení příslušného kvízu v souladu s těmito pravidly.

Výherce musí nabídku v rámci konta akceptovat do tří (3) dnů po zpřístupnění nabídky. Výhry budou výhercům poukázány na jejich, a to bez zbytečného odkladu po akceptaci nabídky, přičemž jiný způsob výplaty této výhry není možný. Výhry v podobě volných zatočení musí být využity ve lhůtě tří (3) dnů od jejich akceptace. V případě, že výherce nabídku odmítne, resp. neakceptuje či nevyužije ve stanovené lhůtě, nárok na výhru zaniká. Ti soutěžící, kteří budou vylosováni jako výherci stíracího losu, obdrží e-mailem poukaz k uplatnění na pobočkách Fortuny, jejichž mapa je k dispozici na následujícím odkazu - bit.ly/ftn-losy. Takový poukaz lze použít pouze jednou (1).

Každý soutěžící, který se zúčastní příslušného soutěžního kola a nebude mezi prvními 30 výherci, se může, v případě zájmu, zúčastnit slosování o další věcné výhry. Pro zařazení do tohoto slosování je nutné, aby se soutěžící do slosování přihlásil, a to zadáním svého telefonního čísla po ukončení kvízu, kdy k tomu bude vyzván. Do slosování nebudou zařazeni výherci slosování, kteří získali nabídku na využití volných zatočení v rámci výše uvedeného slosování, a to i v případě, že by se do tohoto slosování řádně registrovali, neboť v rámci jednoho soutěžního kola může soutěžící vyhrát vždy maximálně jednu výhru, a to včetně výher ze slosování. Nejpozději následující pracovní den po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžního kola bude ze všech soutěžících, kteří nevyhráli v rámci kvízu a kteří se přihlásili do slosování, vylosován 1 výherce, který získá věcnou cenu. Výherce této věcné ceny bude o výhře informován nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po slosování, a to na telefonním čísle, které uvedl při přihlášení do slosování a bude s ním dohodnut způsob předání výhry.

Soutěžící, který bude vylosován v rámci slosování o věcné ceny, pro které je nutná registrace, pro příslušné soutěžní kolo, získá výhru, která je specifikována na webových stránkách ifortuna.cz v sekci „Kvíz“ pro příslušné soutěžní kolo.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vyplacením výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak.

Pro účely těchto pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto pravidlech ve dnech, se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchto pravidel nepoužije.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na ifortuna.cz.

Osobní údaje soutěžících, které v souvislosti se soutěží poskytnou Fortuně, jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na internetových stránkách ifortuna.cz. Fortuna prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem umožnění účasti v soutěži a zároveň také za účelem jejich dalšího využití pro marketingovou komunikaci Fortuny, což soutěžící bere výslovně na vědomí. V případě, že soutěžící bude mít zájem zpracování osobních údajů za účelem jejich využití pro marketingovou komunikaci Fortuny omezit, je oprávněn využít tohoto svého práva, a to způsobem popsaným v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“.

Pro účely této soutěže činí hodnota jednoho volného zatočení 4 Kč. V souvislosti s využitím volných zatočení se přiměřeně použijí podmínky stanovené v dokumentu označeném „Pravidla pro využití volných zatočení a žetonů zdarma““, která je dostupná na webových stránkách ifortuna.cz.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 1. března 2022

FORTUNA GAME a.s.