FORTUNA

Android aplikace

Online podpora! mobile.chat.instruction
Máte zprávu! mobile.chat.instruction
Online podpora! mobile.chat.instruction
Máte zprávu! mobile.chat.instruction

Podmínky a pravidla Fortuna:Sportovních kvízů


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „FORTUNA:SPORTOVNÍ KVÍZ“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 20.08.2020 do 30.06.2021 a je rozdělena do několika dílčích kol, přičemž jednotlivá dílčí kola se konají vždy každé pondělí a čtvrtek v období konání soutěže, vždy od 20:05:00 hod. (dále jen „soutěžní kolo“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která se do soutěže zaregistruje prostřednictvím internetových stránek ifortuna.cz v sekci „sportovní kvíz“ (dále jen „soutěžící”), přičemž pro každé soutěžní kolo je nutná samostatná registrace. Registrace bude provedena poté, co zájemce vyplní svou e-mailovou adresu, přezdívku, vyjádří souhlas s těmito pravidly a tyto údaje odešle Fortuně prostřednictvím příslušného funkčního tlačítka. Registrací do příslušného soutěžního kola soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pro registraci do soutěžního kola může být zvolena libovolná přezdívka. E-mailová adresa však musí být shodná s e-mailovou adresou, kterou má soutěžící registrovanou u Fortuny v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, nebo kterou Fortuně sdělí v souvislosti s novou registrací, kterou provede v případě výhry v souladu s podmínkami stanovenými v těchto pravidlech; v opačném případě nevzniká soutěžícímu nárok na výhru, a to i přesto, že jinak budou splněny ostatní podmínky stanovené v těchto pravidlech.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

V den konání příslušného soutěžního kola bude na internetových stránkách ifortuna.cz, v sekci sportovní kvíz, v době od 20:00:00 hodin do 20:04:59 hod. zpřístupněna tzv. „čekací místnost“, do které se soutěžící dostane po vyplnění své přezdívky, kterou si zvolil pro účely účasti v příslušném soutěžním kole a stiskne tlačítko „Připojit se“, čímž se přihlásí do příslušného soutěžního kola. V případě, že se soutěží nepřipojí ke kvízu příslušného soutěžního kola v době zpřístupnění čekací místnosti, nebude mu účast na kvízu příslušného soutěžní kola umožněna, a to i přesto, že provedl registraci.

Kvíz začíná vždy v den konání příslušného soutěžního kola v 20:05:00 hod. a bude zpřístupněn pouze soutěžícím, kteří se do příslušného soutěžního kola zaregistrovali a ke kvízu se připojili. Každý kvíz obsahuje 8 vědomostních otázek, které se týkají sportovní tématiky, přičemž na zodpovězení každé otázky je předem stanovená doba 10 vteřin. V souvislosti s účastí v kvízu získává soutěžící body, a to tak, že za každou správnou odpověď získává soutěžící 500 bodů a v případě správné odpovědi získává také body za rychlost správné odpovědi tak, že čím rychlejší správná odpověď bude, tím více bodů soutěžící získá, maximálně vždy však 500 bodů za rychlost u jedné správné odpovědi.

Výhercem každého dílčího soutěžního kola se stává 10 soutěžících, kteří v rámci příslušného soutěžního kola získali nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti dosažených bodů se za výherce považuje ten soutěžící, který získá vyšší počet bodů v souvislosti s odpovědí na poslední otázku v rámci daného kvízu. V případě rovnosti i tohoto parametru bude rozhodnuto slosováním. Každý soutěžící bude po ukončení kvízu informován o dosaženém pořadí.

V případě, že soutěžící v příslušném soutěžním kole zvítězí, bude ze strany Fortuny kontaktován na e-mail, který uvedl při registraci do soutěžního kola, a to nejpozději následující pracovní den, s pokyny pro uplatnění nároku na výhru. V případě, že e-mailová adresa, kterou soutěžící uvedl v souvislosti s registrací do soutěžního kola není Fortunou evidována v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, tj. soutěžící není registrovaným klientem Fortuny, je pro uplatnění nároku na výhru nutné, aby ve lhůtě 3 dnů po obdržení e-mailu od Fortuny soutěžící plně dokončil svou registraci u Fortuny, tj. nebyl ve stavu tzv. dočasného konta, a registraci provedl s e-mailovou adresou, kterou zadal při registraci do soutěžního kola. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

Výherci každého dílčího soutěžního kola se stává 10 soutěžících, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů a kteří splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, obdrží následující nabídku:

Pořadí

Nabídka

1.

Bonus v hodnotě 5.000 Kč

2.

Bonus v hodnotě 3.000 Kč

3.

Bonus v hodnotě 2.000 Kč

4.

Bonus v hodnotě 1.000 Kč

5.

Bonus v hodnotě 500 Kč

6.

100 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

7.

60 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

8.

40 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

9.

20 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

10.

10 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA


Výhercům bude nabídka na využití bonusu a volných zatočení zpřístupněna v aplikaci Fortuny dostupné na ifortuna.cz po přihlášení, a to nejpozději do 2 dnů po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžního kola, ověření nároku na výhru a splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech. Výherce musí nabídku akceptovat do 3 dnů po zpřístupnění nabídky. Výhry budou výhercům poukázány na jejich hráčské konto, které mají vedeno u Fortuny v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to bez zbytečného odkladu po akceptaci nabídky, přičemž jiný způsob výplaty této výhry není možný. V případě, že výherce nabídku prostřednictvím aplikace odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě či nevyužije ve lhůtě 3 dnů od akceptace, nárok na výhru zaniká.

 

Každý soutěžící, který se zúčastní příslušného soutěžního kola a nebude mezi prvními 10 výherci, se může, v případě zájmu, zúčastnit slosování o další výhry. Pro zařazení do slosování je nutné, aby se soutěžící do slosování přihlásil, a to zadáním svého telefonního čísla po ukončení kvízu, kdy k tomu bude vyzván. Nejpozději následující pracovní den po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžního kola bude ze všech soutěžících, kteří nevyhráli v rámci kvízu a kteří se přihlásili do slosování, vylosován 1 výherce, který získá věcnou cenu dle níže přiloženého seznamu. Výherce této výhry bude o výhře informován nejpozději následující pracovní den po slosování, a to na telefonním čísle, které uvedl při přihlášení do slosování a bude s ním dohodnut způsob předání výhry.

2. září - fotbalový dres reprezentace ČR
6. září - fotbalový dres reprezentace ČR
9. září - NHL 21 na Playstation
13. září - fitness náramek
16. září - FIFA 22 na Playstation
20. září - F1 21 na Playstation
23. září - fotbalový dres Real Madrid
27. září - oficiální fotbalový míč LM
30. září - fotbalový dres (ACS/SKS)

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vyplacením výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak.

Pro účely těchto pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto pravidlech ve dnech, se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchto pravidel nepoužije.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na ifortuna.cz.

Osobní údaje soutěžících, které v souvislosti se soutěží poskytnou Fortuně, jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na internetových stránkách ifortuna.cz. Fortuna prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem umožnění účasti v soutěži a zároveň také za účelem jejich dalšího využití pro marketingovou komunikaci Fortuny, což soutěžící bere výslovně na vědomí. V případě, že soutěžící bude mít zájem zpracování osobních údajů za účelem jejich využití pro marketingovou komunikaci Fortuny omezit, je oprávněn využít tohoto svého práva, a to způsobem popsaným v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“.  

V případě, že výherce nebude mít zájem o výhru v podobě volných zatočení, musí tuto skutečnost Fortuně sdělit, a to odesláním e-mailu na adresu [email protected] ze svého registrovaného e-mailu, který má evidován u Fortuny, před jejich využitím. Po ověření nároku na výhru bude výherci do 30 dnů ode dne doručení předmětného e-mailu připsána hodnota výhry na jeho konto (dle stavu uloženého v centrálním systému Fortuny), a to namísto přidělení volných zatočení, to vše za předpokladu, že ke dni vyřízení žádosti výherce volná zatočení nevyužije, a to ani částečně. Pro účely této soutěže činí hodnota jednoho volného zatočení 4 Kč. V případě, že výherce bude mít zájem využít plnění získané z volného zatočení před tím, než uplatní všechna volná zatočení ve stanovené lhůtě, je povinen postupovat shodným způsobem jako je popsáno výše v tomto odstavci, přičemž žádost musí být odeslána nejpozději do 2 dnů od akceptace předmětných volných zatočení.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 23. září 2020

 

FORTUNA GAME a.s.