FORTUNA

Android aplikace

Online podpora! Začni chatovat
Máš zprávu! Začni chatovat

Podmínky a pravidla Fortuna:Sportovních kvízů

PRAVIDLA SOUTĚŽE „FORTUNA:SPORTOVNÍ KVÍZ“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „FORTUNA:SPORTOVNÍ KVÍZ“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 20.08.2020 do 31.12.2023 a je rozdělena do několika dílčích kol, přičemž jednotlivá dílčí kola se konají zpravidla každé pondělí v období konání soutěže, vždy od 19:35:00 hod. (dále jen „soutěžní kolo“).

O konání soutěžního kola bude Fortuna informovat na webových stránkách ifortuna.cz v sekci „Kvíz“.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit výhradně Účastník, který se do soutěže zaregistruje prostřednictvím webových stránek ifortuna.cz v sekci „Kvíz“ (dále jen „soutěžící”), přičemž pro každé soutěžní kolo je nutná samostatná registrace. Registrace bude provedena poté, co Účastník vyplní svou e-mailovou adresu, přezdívku, vyjádří souhlas s těmito pravidly a tyto údaje odešle Fortuně prostřednictvím příslušného funkčního tlačítka. Registrací do příslušného soutěžního kola soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pro registraci do soutěžního kola musí soutěžící zadat svou přezdívku a e-mail s tím, že tyto údaje musí být shodné s přezdívkou a e mailovou adresou, kterou má soutěžící registrovanou u Fortuny v souvislosti s uzavřením Smlouvy; v případě nesplnění této podmínky nebude registrace do příslušného soutěžního kola umožněna. Každý soutěžící se do příslušného soutěžního kola může zapojit pouze jednou a při splnění stanovených podmínek může získat vždy maximálně jednu výhru.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

V den konání příslušného soutěžního kola bude na webových stránkách ifortuna.cz, v sekci „Kvíz“, v době od 19:30:00 hodin do 19:34:59 hod. zpřístupněna tzv. „čekací místnost“, do které se soutěžící dostane po vyplnění své přezdívky a stiskne tlačítko „Připojit se“, čímž se přihlásí do příslušného soutěžního kola. V případě, že se soutěžící nepřipojí do příslušného soutěžního kola v době zpřístupnění čekací místnosti, nebude mu účast na kvízu v rámci příslušného soutěžní kola umožněna, a to i přesto, že provedl registraci.

Kvíz začíná vždy v den konání příslušného soutěžního kola v 19:35:00 hod. a bude zpřístupněn pouze soutěžícím, kteří se do příslušného soutěžního kola zaregistrovali a ke kvízu se připojili. Každý kvíz obsahuje zpravidla dvanáct (12) vědomostních otázek, které se týkají sportovní či jiné tématiky související s Fortunou, přičemž na zodpovězení každé otázky je předem stanovená doba deseti (10) vteřin. Fortuna je oprávněn změnit počet vědomostních otázek, přičemž o takové skutečnosti bude soutěžící předem informovat na webových stránkách ifortuna.cz.

V souvislosti s účastí v kvízu získává soutěžící body, a to tak, že u každé správné odpovědi získává soutěžící body za rychlost správné odpovědi tak, že čím rychlejší správná odpověď bude, tím více bodů soutěžící získá, maximálně vždy však 500 bodů za rychlost za jednu správnou odpověď.

Výhercem každého dílčího soutěžního kola se stává osmdesát (80) soutěžících, kteří v rámci příslušného soutěžního kola odpověděli správně na nejvíce otázek. V případě rovnosti počtu správných odpovědí se za výherce považuje ten soutěžící, který získal nejvyšší počet bodů za rychlost. V případě rovnosti i tohoto parametru bude rozhodnuto slosováním.

Výherci každého dílčího soutěžního kola obdrží následující nabídku:

PořadíVýhra
1.Bonus v hodnotě 2.000 Kč
2.Bonus v hodnotě 1.500 Kč
3.Bonus v hodnotě 1.000 Kč
4. – 16.Bonus v hodnotě 500 Kč
17. – 40.Bonus v hodnotě 200 Kč
41. – 50.Bonus v hodnotě 100 Kč
51. – 70.
80 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA
71. – 80.
1 volné zatočení na Kole štěstí FORTUNA

Výhercům nabídky na využití bonusu, volných zatočení (freespinů) a volných zatočení na Kole štěstí FORTUNA bude nabídka na využití bonusu a/nebo volných zatočení zpřístupněna v Kontě soutěžícího, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžního kola, ověření nároku na výhru a splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech.

Výherce musí nabídku na výhru v podobě Bonusu a volných zatočení (freespinů) v rámci Konta akceptovat do tří (3) dnů po zpřístupnění nabídky. Tyto výhry budou výhercům poukázány na jejich Konto, a to bez zbytečného odkladu po akceptaci nabídky, přičemž jiný způsob výplaty této výhry není možný. Výhry v podobě volných zatočení (freespinů) musí být využity ve lhůtě tří (3) dnů od jejich akceptace. Výhry v podobě volného zatočení na Kole štěstí FORTUNA budou zpřístupněny v Kontě výherce a musí být využity ve lhůtě tří (3) dnů ode dne zpřístupnění volného zatočení. V případě, že výherce nabídku odmítne, resp. neakceptuje či nevyužije ve stanovené lhůtě, nárok na výhru zaniká.

Každý soutěžící, který se zúčastní příslušného soutěžního kola a nebude mezi prvními osmdesáti (80) výherci, se může, v případě zájmu, zúčastnit slosování o nabídku na využití bonusu v hodnotě 1.000 Kč. Pro zařazení do tohoto slosování je nutné, aby se soutěžící do slosování přihlásil, a to zadáním svého telefonního čísla po ukončení kvízu, kdy k tomu bude vyzván s tím, že zadané telefonní číslo musí být shodné s telefonním číslem, které má soutěžící registrované u Fortuny v souvislosti s uzavřením Smlouvy.

Nejpozději následující pracovní den po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžního kola bude ze všech soutěžících, kteří nevyhráli v rámci kvízu a kteří se přihlásili do slosování, vylosován 1 výherce, který získá bonus v hodnotě 1.000 Kč. Tento bonus bude automaticky připsán na Konto výherce, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po slosování.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak, mají výrazy použité v textu těchto pravidel začínající velkými písmeny význam stanovený ve Všeobecných podmínkách ke smlouvě o účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s., jejichž znění je dostupné na webových stránkách ifortuna.cz.

Veškeré výhry, před jejich vyplacením výhercům, budou dle platných právních předpisů poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň, pokud má být aplikována), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak.

Pro účely těchto pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto pravidlech ve dnech, se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchto pravidel nepoužije.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na webových stránkách ifortuna.cz.

Osobní údaje soutěžících, které v souvislosti se soutěží poskytnou Fortuně, jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách ifortuna.cz. Fortuna prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem umožnění účasti v soutěži a zároveň také za účelem jejich dalšího využití pro marketingovou komunikaci Fortuny, což soutěžící bere výslovně na vědomí. V případě, že soutěžící bude mít zájem zpracování osobních údajů za účelem jejich využití pro marketingovou komunikaci Fortuny omezit, je oprávněn využít tohoto svého práva, a to způsobem popsaným v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“.

Pro účely této soutěže činí hodnota jednoho volného zatočení (freespinu) 1 Kč. V souvislosti s využitím volných zatočení (freespinů) se přiměřeně použijí podmínky stanovené v dokumentu označeném „Obecná pravidla bonusů nabízených společností FORTUNA GAME a.s.“, který je dostupný na webových stránkách ifortuna.cz.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 31. srpna 2023

FORTUNA GAME a.s.